1. Pořízením vstupenky do Realistic Areny návštěvník souhlasí s Návštěvním řádem Realistic Areny, zveřejněným na webových stránkách www.kvarena.cz a v interiéru Realistic Areny.
 2. Vstup do Realistic Areny je povolen pouze s platnou vstupenkou. Vstupenka slouží k jednorázovému vstupu. V případě ztráty vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Vstup do Realistic Areny je návštěvníkům umožněn 1 hodinu před začátkem akce, pokud není pořadatelem výslovně stanoveno jinak.
 4. Vstupenka opravňuje návštěvníka Realistic Areny sledovat program pouze ze sektoru, řady a sedadla, které jsou uvedeny na vstupence.
 5. Každá osoba vstupující do Realistic Areny souhlasí s případnou osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a zavazadel, s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků Realistic Areny. Odmítnutí bezpečnostní prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do Realistic Areny, bez nároku vrácení vstupného.
 6. Návštěvník Realistic Areny je povinen udržovat v prostorách čistotu a pořádek, a používat zařízení a vybavení tak, aby nedocházelo k jeho poškozování.
 7. Návštěvník Realistic Areny je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových a bezpečnostních služeb. V případě neuposlechnutí pokynů je služba oprávněna návštěvníka vyvést bez náhrady.
 8. Do Realistic Areny není dovoleno vnášet jakékoli potraviny, nápoje, lahve, deštníky, objemná zavazadla, zbraně, sklo, politické a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, alkohol, pyrotechniku a další nebezpečné předměty.
 9. Návštěvníkům je dovolena pouze konzumace potravin a nápojů v Realistic Areně zakoupených. Do hlediště Realistic Areny je zakázáno vnášet potraviny.
 10. Do Realistic Areny je zakázán vstup zvířat.
 11. Je přísně zakázáno vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu Realistic Areny.
 12. Návštěvníkům je povoleno fotografovat malými kompaktními fotoaparáty. Bez svolení Realistic Areny či pořadatele akce nelze obrazové, datové či zvukové záznamy používat pro komerční účely.
 13. Návštěvník Realistic Areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím své podobizny či obrazu jako součásti obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro propagační účely v rámci zobrazení pořádané akce, v souvislosti s Realistic Arenou či pořadatelem akce.
 14. Návštěvník Realistic Areny je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech, pořadatel nezodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
 15. Návštěvník Realistic Areny je povinen ohlásit okamžitě veškeré ztráty či odcizení majetku a veškerá utrpěná zranění.
 16. V prostorách Realistic Areny je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.
 17. Návštěvníci s kočárky nesmí ponechat kočárek v prostorách hlediště, ani ve vstupech do jednotlivých sektorů hlediště.
 18. Realistic Arena akceptuje umístění kočárků v prostorech prstence 3NP (ochoz), avšak nenese hmotnou ani jinou odpovědnost při ztrátě nebo poškození.
 19. V případě evakuace objektu Realistic Areny je každý návštěvník povinen řídit se pokyny osob oprávněných k řízení evakuace.
 20. Návštěvník Realistic Areny je povinen mít u sebe po celou dobu konání akce platnou vstupenku a je povinen ji předložit ke kontrole na požádání provozovatele, pořadatelů, nebo pořádkové a bezpečnostní služby.
Přílohy