Upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

Návštěvní řád – Vnitřní Bazén

Upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

Článek 1

Vstup do prostoru bazénu

Vstup do bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Pojem platná vstupenka se rozumí:

 • Jednorázové vstupné zakoupené na čipových hodinkách. Platnost je časově omezena na den zakoupení a zaplacený tarif dle sazby ceníku.
 • Zakoupením permanentky (čipová karta/čip) si návštěvník sportovního areálu zakládá virtuální „účet“. Prostředky z tohoto účtu může po té použít k úhradě vstupného. Náhrada za nevyčerpaný kredit nebo nepoužitou čipovou kartu se neposkytuje. Kredit permanentky má platnost 12 měsíců od data nabití. Pokud v tomto období neproběhne dobití permanentky, tak finanční prostředky na ní propadají KV Areně s.r.o. Minimální kredit permanentky pro jedno nabití je 500,- Kč.
 • KV Arena s.r.o. má právo zrušit permanentku, pokud je více než 12 měsíců nepoužívaná, náhradu za kredit KV Arena s.r.o. neposkytuje.
 • Na čipové hodinky je povolen vstup a výstup pouze jediné osobě v jeden časový úsek.
 • Otevírací doba je umístěna na vstupu do bazénového centra a dále na stránkách www.kvarena.cz.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor Bazénového centra se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky.
 • Používání zařízení krytého bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Pokladník má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 • Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

Článek 2

Vyloučení z návštěvy bazénového centra

Do prostor krytého bazénu je zákaz vstupu osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používající zařízení (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem spojivek, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázející výtokem, kožními parazity, lidé s obvazem na těle a pod vlivem alkoholu, dospělí používající plenky.)

 • Z prostor krytého bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo poruší ustanovení tohoto řádu.
 • V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání plaveckých závodů a při tréninku plaveckého oddílu jsou všichni, bez rozdílu, povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

Článek 3

Provozní pokyny pro návštěvníky
 • Doba pobytu na hodinové vstupné začíná vstupem přes turniket a končí výstupem přes turniket. Při překročení zaplaceného času je návštěvník vyzván k doplatku za každých započatých 15 min.
 • Poplatek za ztrátu čipových hodinek činí 200,- Kč.
 • Ceník služeb je k nahlédnutí na pokladně bazénového centra.
 • Návštěvníci jsou povinni používat šatní skříňky, svlékat se, odkládat svoje věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Za věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel neručí. Pokud si návštěvník přinese cennosti nebo jiné věci vyjma oděvů (peníze, mob. telefon, kameru, platební karty, průkazy a jiné osobní věci) do prostoru bazénového centra, jsou k tomu určené malé skříňky na cennosti umístěné před vstupem do šaten. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 • Návštěvníci jsou povinni používat svých plavek, které musí být čisté. V trenýrkách, spodním prádle a kraťasech, které nejsou určené k plavání je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán.
 • Děti do jednoho roku mají zakázaný vstup do plaveckého bazénu, vířivky a tobogánu avšak do prostor bazénového centra mohou být vpuštěni společně s rodiči. Pro všechny malé děti jsou povinným oblečením plavečky s přiléhavou gumičkou.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít sprchy a důkladně se umýt mýdlem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit s vodou. Ždímání plavek je dovoleno pouze v prostorách sprch.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvníci způsobily vlastní nedbalostí a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byli způsobeny jejich vinou na vybavení bazénového centra a majetku ostatních návštěvníků.
 • Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, včetně jednorázových hodinek. Ztráty musí návštěvník nahlásit personálu bezodkladně. V opačném případě nenese provozovatel odpovědnost za škodu.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místnost ošetřovny je viditelně označena. Po ošetření plavčík zapíše ošetření do knihy úrazů a drobných poranění.
 • Hloubky bazénů jsou zřetelně označeny. Dětský bazén, vířivka a dojezdový bazén jsou koupelové bazény s teplotou vyšší než 28°C. Bazén 25 m je určen jako plavecký bazén do teploty 28°C.
 • Vodní tobogán smějí používat osoby starší 10 let – plavci. Jízda více osob za sebou je zakázána. Nástup další osoby je v intervalech, dle pokynů jízdy na tobogánu, kde je určen i způsob jízdy.
 • Uživatelé tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v prostoru dojezdové vany, toto místo musí co nejrychleji opustit. Dojezdová vana neslouží k plavání a koupání.
 • Tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda. Uživatelé nesmějí mít na sobě, ani u sebe, ostré předměty (ani kovové přezky plavek).
 • Vířivka bude spouštěna v časových intervalech. Po ukončení cyklu musí návštěvník opustit vanu. Uživatelé sedí na vanové lavici. Vířivka slouží k relaxaci a masáži těla.
 • Použití parní kabiny a sauny je nutné přizpůsobit svému fyzickému a zdravotnímu stavu.
 • Sauna, tobogán a parní sauna jsou limitovány provozní dobou. Provozní doba je k dispozici na pokladně a na internetových stránkách.
 • Vstup do sauny je povolen do patnácti let pouze v doprovodu plnoleté osoby.

Článek 4

V areálu bazénového centra je zakázáno
 • Kouření ve všech prostorách.
 • Vstup do bazénového centra bez platné vstupenky.
 • Vstup do všech prostor bazénu v obuvi a nevhodném oblečení.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových zařízení, hrát hazardní hry a vnášet skleněné předměty.
 • Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranného zařízení, pomůcek a vybavení místnosti pomoci, bez vědomí zaměstnanců.
 • Používat soukromé potápěčské výzbroje, míče, tenisové míčky, nafukovací plovoucí předměty, mimo nafukovacích rukávků pro děti.
 • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek, používat krémy, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 • Holit se, používat ostrých předmětů, používat osobních el. spotřebičů.
 • Vodit do bazénového centra jakákoli zvířata.
 • Donášet hořlaviny, alkohol, drogy, jedovaté látky, výbušniny.
 • Nosit řetízky a přívěšky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím úrazu.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadnému chování.
 • Parkovat kola, kočárky v interiéru bazénového centra.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců bazénového centra je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Článek 5

Všeobecné ustanovení
 • Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení bazénového centra tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují u pokladny v hale bazénového centra.
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální mimořádná nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Návštěvní řád – Venkovní Bazén

Článek 1

Vstup do prostoru venkovního bazénu

Vstup do venkovního bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Pojem platná vstupenka se rozumí:

 • jednorázové vstupné zakoupené před vstupem do venkovního bazénu s automatu pro prodej vstupenek. Datum a čas návštěvy bazénu je vytištěn na vstupence.
 • Otevírací doba je od 9 – 21 hod. a je umístěna na vstupu do venkovního bazénu a dále na stránkách www.kvarena.cz.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor venkovního bazénu se každý zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky.
 • Používání zařízení venkovního bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Prodej vstupenek je pozastaven při naplnění kapacity do 200 osob a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 • Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

Článek 2

Vyloučení z návštěvy bazénového centra
 • Do prostor venkovního bazénu je zákaz vstupu osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používající zařízení (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem spojivek, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázející výtokem, kožní parazity, lidé s obvazem na těle a pod vlivem alkoholu.)
 • Z prostor venkovního bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo poruší ustanovení tohoto řádu.
 • V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání tréninku plaveckého oddílu jsou všichni bez rozdílu povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

Článek 3

Provozní pokyny pro návštěvníky
 • Každý návštěvník venkovního bazénu si zodpovídá za svoje osobní věci. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 • Návštěvníci jsou povinni používat svých plavek, které musí být čisté z hladkého materiálu bez záhybů a kapes. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán. Vstup pouze plavkách z lycry nad kolena.
 • Děti do jednoho roku mají zakázaný vstup do plaveckého bazénu, avšak do prostoru dětského bazénu mohou být vpuštěni společně s rodiči a osobami staršími 18 let. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít toalety, sprchy a projít brodítkem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit s vodou.
 • Návštěvníci zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi musí se ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvníci způsobily vlastní nedbalostí a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byli způsobeny jejich vinou na vybavení venkovního bazénu a majetku ostatních návštěvníků.
 • Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci. (lehátka, slunečníky, atd.) Při poškození, nebo ztrátě zapůjčených věcí, bude organizace žádat po návštěvníkovi náhradu.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místnost ošetřovny je viditelně označena. Po ošetření plavčík zapíše ošetření do knihy úrazů a drobných poranění.
 • Hloubky bazénů jsou zřetelně označeny.
 • Vodní skluzavku smějí používat osoby starší 8 let-plavci. Návštěvníci jezdí na skluzavce jednotlivě.
 • Uživatelé skluzavky se po dojezdu nesmí zdržovat v prostoru dojezdu skluzavky. Toto místo musí co nejrychleji opustit.
 • Skluzavku lze použít jen tehdy proudí li korytem voda. Uživatelé nesmějí mít na sobě ani u sebe ostré předměty (ani kovové přezky plavek).

Článek 4

V areálu venkovního bazénu je zakázáno
 • Kouření ve všech prostorách
 • Vstup do venkovního bazénu bez platné vstupenky.
 • Vstup do prostor bazénu za brodítky v obuvi a nevhodném oblečení.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových zařízení, hrát hazardní hry a používat skleněné předměty.
 • Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranného zařízení a pomůcky.
 • Používat soukromé potápěčské výzbroje, nafukovací plovoucí předměty, mimo nafukovacích rukávků pro děti.
 • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí ve sprchách brodítka, bez plavek, používat krémy, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 • Vodit do bazénového centra jakákoli zvířata.
 • Donášet hořlaviny, alkohol, drogy, jedovaté látky, výbušniny.
 • Nosit řetízky a přívěšky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím úrazu.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadnému chování.
 • Parkovat kola mimo vyhrazená místa.
 • Je zakázáno vstupovat do prostorů vnitřního bazénu.
 • Vulgárně se vyjadřovat a urážet zaměstnance Bazénového centra.

Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců Venkovního bazénu je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného, stejně tak při porušení bodu uvedených ve článku 4.

Článek 5

Všeobecné ustanovení
 • Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení venkovního bazénu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují u pokladny v hale bazénového centra.
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální mimořádná nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Návštěvní řád vypracoval:
Michal Kulhánek
vedoucí bazénového centra